dijous, 25 d’abril de 2013

Treball cooperatiu a CS de Primària

Edu3.cat

Treball cooperatiu al CEIP Can Puig de Banyoles. L'experiència es basa en la utilització sistemàtica i habitual del treball cooperatiu en les aules del cicle superior de Primària. L'objectiu fonamental és millorar els resultats de l'alumnat i el clima de l'aula i potenciar l'autonomia i responsabilitat individual i de grup, tot fent que l'alumne sigui l'autèntic protagonista del seu aprenentatge. Per assegurar aquest objectiu, l'experiència incideix en la manera d'organitzar i agrupar els alumnes a l'aula, en la tipologia d'activitats que s'hi realitzen, la manera de planificar i temporalitzar el treball, i l'avaluació. Es para especial atenció al desenvolupament, mitjançant activitats amb format de joc cooperatiu integrades en les Unitats o temes que es van duent a terme, de les habilitats i actituds necessàries per al treball cooperatiu. L'experiència suposa un canvi en el perfil i els rols del professorat. La valoració global es positiva, i especialment en relació amb els alumnes que presenten més dificultats. El treball cooperatiu es constata com una bona eina per a l'atenció inclusiva a la diversitat dins l'aula ordinària.

Cap comentari:

Publica un comentari