divendres, 26 d’abril de 2013

Aprenentatge basat en problemes

L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una de les metodologies d’aprenentatge que utilitza un conjunt d'activitats i propostes de treballs al voltant d'una situació, escenari o problema, amb la finalitat que l'alumnat aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la informació i a integrar el coneixement. En aquest enllaç podeu trobar diferents documents i materials sobre la base teòrica del mètode i una proposta d'aplicació a l'aula amb alumnat de batxillerat tecnològic.

dijous, 25 d’abril de 2013

Treball per projectes

Eduteka és un portal educatiu i una xarxa de docents, un lloc web que aplega una gran quantitat d'informació i recursos de tota mena. Té alguns apartats dedicats especialment al Treball per projectes i l'aprenentatge col·laboratiu. En aquest enllaç podeu accedir a un resum dels aspectes més bàsics sobre la base teòrica d'aquesta metodologia de treball. 

Treball globalitzat a secundàriaL'Institut Quatre Cantons és un centre de secundària participant de la Xarxa de Centres Innovadors de l'ICE de l'Universitat Autònoma de Barcelona. En aquest vídeo Ramon Grau, director del centre, explica com treballen els continguts a travès del Treball Globalitzat. El projecte educatiu del centre es basa en tres idees força:
  • La cerca d'excel·lència, entesa com a èxit per a tothom a partir del desplegament dels talents de cada alumne i la compensació de les seves mancances.
  • El principi d'equitat, fomentant la igualtat d'oportunitats i la justícia social a partir de la valoració de la diversitat cultural i l'atenció a grups de desigualtat educativa.
  • La formació integral, tant intel·lectual i acadèmica com de valors.
En aquest centre treballen les àrees de ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica i tecnologia en una franja horària setmanal d'11 hores a través de centres d'interès que globalitzen continguts. També hi són presents continguts de llengua (competència comunicativa i audiovisual) i de matemàtiques (competència matemàtica) amb la intenció de treballar des d'un enfocament competencial continguts d'aquestes àrees instrumentals. L'orientació general és abordar un bloc de contingut que incorpora transversalitats temàtiques (continguts que es poden estudiar des de diferents àmbits disciplinaris), però també fer-ho des de la perspectiva de la personalització, és a dir considerant els estils d'aprenentatge i la diversitat d'intel·ligències i capacitats de l'alumnat. Al document de Desplegament curricular a l'ESO expliquen el que són els TGCI i com es despleguen amb més detall.

Presentació Treball Cooperatiu

Vies per avançar cap a una escola per a tothom: l’aprenentatge cooperatiu a l’aula:cooperar per aprendre i aprendre per cooperar. Una presentació de Pere Pujolàs, professor de la Universitat de Vic, que explica de manera molt entenedora en què consisteix el treball cooperatiu i ofereix una perspectiva de les seves possibilitats.

Treball cooperatiu a CS de Primària

Edu3.cat

Treball cooperatiu al CEIP Can Puig de Banyoles. L'experiència es basa en la utilització sistemàtica i habitual del treball cooperatiu en les aules del cicle superior de Primària. L'objectiu fonamental és millorar els resultats de l'alumnat i el clima de l'aula i potenciar l'autonomia i responsabilitat individual i de grup, tot fent que l'alumne sigui l'autèntic protagonista del seu aprenentatge. Per assegurar aquest objectiu, l'experiència incideix en la manera d'organitzar i agrupar els alumnes a l'aula, en la tipologia d'activitats que s'hi realitzen, la manera de planificar i temporalitzar el treball, i l'avaluació. Es para especial atenció al desenvolupament, mitjançant activitats amb format de joc cooperatiu integrades en les Unitats o temes que es van duent a terme, de les habilitats i actituds necessàries per al treball cooperatiu. L'experiència suposa un canvi en el perfil i els rols del professorat. La valoració global es positiva, i especialment en relació amb els alumnes que presenten més dificultats. El treball cooperatiu es constata com una bona eina per a l'atenció inclusiva a la diversitat dins l'aula ordinària.

Bona pràctica AC

Recull d'una aplicació pràctica d'Aprenentatge Cooperatiu que es realitza a l'escola Agustí Bartra de Terrassa. En aquest lloc web del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental 2 hi trobareu la justificació pedagògica, la planificació, la descripció de la proposta i la valoració final.

Treball cooperatiu

En aquest lloc web de Guida Al·lès, trobareu gran quantitat de propostes pràctiques per treballar segons la metodologia de l'aprenentatge cooperatiu. Informació sobre el procés de creació dels grups cooperatius, com organitzar l'aula i exemples concrets d'aplicació tant d'aplicació a Primària com a Secundària.

Aprenentatge cooperatiu

Si voleu tenir una idea general del que és l'aprenentatge cooperatiu, podeu consultar aquest document elaborat per l'ICE de la Universitat de Lleida basat en la base teòrica del professor de la Universitat de Vic, Pere Pujolàs, entre d'altres.

L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, alhora, una sèrie
d’avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Quant al primer, l’aprenentatge cooperatiu se sosté en dos pressupòsits fonamentals. Per un costat, l’aprenentatge requereix la participació directe i activa dels estudiants. Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés d’aprenentatge. I per un altre, la cooperació i l’ajuda mútua possibiliten l’assoliment de cotes més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor. Quant al segon, per treure el màxim profit de l’acció docent hem de passar d’una estructura d’aprenentatge individualista o competitiu a una estructura d’aprenentatge cooperatiu.. (continua llegint)

Podeu trobar més informació, recursos i propostes sobre aquesta metodologia a la pàgina web de Ramon Grau

De mestr@ a mestr@


http://www.carmebarba.cat/ es la pàgina web de Carme Barba, mestra, formadora, membre de l'equip TIC+C de l'ICE de la UAB. És un lloc on aplega una extensa selecció de materials i recursos educatius. Quan a CCBB hi trobareu la definició de cada competència i enllaços directes a eines i propostes per a desenvolupar-les. També hi podeu trobar moltíssimes altres coses, metodologies innovadores, propostes i tota mena de recursos classificats per àrees.

dimecres, 24 d’abril de 2013

Documents institucionals


En aquesta pàgina del Departament d'Ensenyament trobareu el recull de documents i publicacions institucionals adreçats a orientar al professorat en la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria en l'àmbit lingüístic i matemàtic.

Competència informacional a Infantil

El Seminari de Biblioteques de l’Alt Camp ha elaborat una proposta de programació anual per poder treballar la competència informacional durant els 3 cursos del segon cicle d’Educació Infantil. Elaborant possibles activitats per treballar la competència a l’aula. Per accedir a la programació cliqueu aquí

Nosaltres competents...

El blog Nosaltres competents... està administrat per un grup de reconeguts professionals d'ensenyament de tots els àmbits i nivells i la seva finalitat és unificar, filtrar, seleccionar i difondre materials, experiències i propostes existents per tal de que serveixin per orientar sobre qüestions que es van plantejant de forma progressiva i constant sobre el treball a l'entorn de les competències bàsiques.

CCBB a l'Xtec

A la pàgina de l'Xtec dedicada al Currículum i orientació trobareu el document de Presentació d'identificació i desplegament de les competències bàsiques, informacions generals i també l'enllaç al portal de La Xarxa de Competències Bàsiques, que està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació. La Xarxa CB està constituïda, actualment, per 15 centres d'educació primària i 15 centres d'educació secundària obligatòria, allí trobareu documents teòrics i materials de referència.

Presentació

La introducció de les competències com un element determinant del model educatiu actual suposa una transició d'un model centrat en la instrucció a un model centrat en l'aprenentatge. Tot això comporta la necessitat d'una revisió de les metodologies didàctiques, de manera que parteixin de l'experiència, facin que els aprenentatges siguin significatius, generin competència i afavoreixin l'autonomia. Aquestes metodologies suposen per tant, la generalització d'un enfocament globalitzador i transversal. Aquest blog pretén recollir, documentació teòrica, propostes didàctiques i recursos educatius en relació a: el treball col·laboratiu, aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, entre d'altres.
Imatge via http://www.immapalahi.cat/